Rekondičné pobyty

KRITÉRIÁ PRE POSKYTNUTIE REKONDIČNÉHO POBYTU A PRÍSPEVKU NA RP DIA BRATISLAVA

Výber účastníkov RP:
Na rekondičné pobyty (RP) sa robí výber účastníkov na základe prihlášky. Výbor DIA Bratislava schvaľuje menný zoznam účastníkov. Ak sa prihlási väčší počet uchádzačov, vykoná výbor DIA výber za nasledovných podmienok:

 • členstvo v DIA Bratislava
 • účasť na RP v predošlom
 • počet predošlých účasti na členských schôdzach DIA Bratislava
 • aktivita záujemcu v činnosti DIA Bratislava

Účasť na rekondícii je nenárokovateľná.
Každý vybraný účastník bude vyrozumený o výbere.
Každý pobyt má určeného vedúceho RP, ktorý zodpovedá za priebeh RP a v prípade problémov sa účastníci obracajú priamo na určenú osobu.
Zaradenie účastníka na RP nie je nárokovateľné.

Finančný príspevok na RP:
Výbor DIA Bratislava môže prispieť svojim členom na RP podľa získaných financií, ktorými v príslušnom roku disponuje za nasledovných podmienok:

 • minimálna dĺžka členstva jeden rok
 • prispieva sa len na jeden RP v príslušnom roku
 • maximálny príspevok je do výšky 30% nákladov na RP, cestovné si hradí účastník
 • maximálny príspevok na RP je možný len u člena s ochorením DM, preukazuje sa diabetickou knižkou (záznamom diabetika resp. denníkom diabetika od diabetológa)
 • účasť na stretnutiach členov DIA Bratislava min. 50% (prihlásenie a vyúčtovanie pobytu)
 • v prípade hrubého porušenia liečebného poriadku na RP sa príspevok zo zdrojov DIA Bratislava neposkytuje a účastník zodpovedá za prípadné škody.

Príspevok na RP nie je nárokovateľný, o výške rozhoduje výbor DIA Bratislava

Stornovanie pobytu a poplatky
V prípade nenastúpenia na rekondičný pobyt a nahlásenia dôvodu neschopnosti absolvovať RP bude účtovaný poplatok v % výške vypočítaný z celkovej ceny RP bez príspevku DIA Bratislava. V prípade hospitalizácie v nemocničnom zariadení sa poplatok neúčtuje (nutná lekárska správa).
V prípade nenahlásenia dôvodu nenastúpenia na pobyt sa účtuje nasledovne:

 • 3 dní pred nástupom 100% z ceny pobytu
 • 15 dní pred nástupom 50% z ceny pobytu
 • 30 dní pred nástupom 30% z ceny pobytu
 • 45 dní pred nástupom 10% z ceny pobytu

Schválené čs. dňa 8.2.2018 a doplnené 20.9.2018